En dalamodell för en miljömässigt ansvarsfull upphandling

Denna uppdaterade dalamodell från Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) som konkretiseras med elva rekommendationer, riktar sig framför allt till politiker och beslutsfattare i Dalarnas offentliga organisationer, samt till upphandlarna och verksamheterna. Att upphandla smart och med tydliga miljömål är av stor vikt för att använda medborgarnas skattemedel på ett hållbart sätt men också för vårt regionala näringsliv. Erfarenheterna visar att när vi har tydliga målsättningar och tydligt formulerade krav i upphandlingarna, så är de lokala och regionala företagen både snabba och kreativa i arbetet med att, tillsammans med oss i offentlig sektor, skapa goda lösningar.

Det finns oerhört mycket material kring miljö och det kan ibland vara svårt att urskilja vad en upphandlande myndighet ska fokusera på. Därför har vi tagit fram denna rekommendation som visar på nya möjligheter och idéer och som upphandlande organisationer i kommunerna och deras bolag kan ha som stöd och inspiration i sitt arbete.

träd fotade underifrån

En dalamodell för en miljömässigt ansvarsfull upphandling, reviderad 2022

Författare: Upphandlingsdialog Dalarna.

Antal sidor: 34

Läs mer om miljömässigt ansvarsfull upphandling.