Vad är ett ramavtal

en grupp kollegor runt ett bord

Ett ramavtal är ett avtal, mellan en eller flera leverantörer och en upphandlande myndighet (genom upphandling), som reglerar hur kommande kontrakt (avrop) inom avtalet ska regleras.

Vid en ramavtalsupphandling antas ett antal leverantörer som tecknar ramavtal med en myndighet. Från en sådan leverantör kan myndigheten sedan göra avrop (beställningar) i stället för att genomföra en fullständig upphandling med specifikation, anbud och avtal varje gång.

Det handlar alltså om ett avtal som löper över en längre tid och där kunden löpande kan avropa (beställa) enligt villkoren i avtalet. Det finns ramavtal som har rangordning, annan fördelningsnyckel eller s k förnyad konkurrensutsättning.

Förnyad konkurrensutsättning innebär att samtliga leverantörer i ramavtalet får möjlighet att inkomma med ett nytt ”anbud”. Alla villkor behöver inte vara fastställda, utan vissa villkor kan definieras vid avropet. Ramavtalets löptid får normalt vara max fyra år (inklusive options- och förlängningsår) om det inte finns särskilda skäl till att det bör vara längre.

Kammarkollegiet sköter statliga ramavtal på avropa.se