Miljömässigt ansvarsfull upphandling

En person som sitter på en gren i ett stort träd

Offentlig upphandling betraktas på politisk nivå, inom EU och nationellt, som ett kraftfullt verktyg för att uppnå olika strategiska mål i samhället som Agenda 2030 och miljömålen. Att skapa en cirkulär ekonomi och öka återbruket blir allt viktigare för att hushålla med jordens resurser. Alla kommuner och kommunala bolag i Dalarna behöver arbeta aktivt med miljöfrågorna och de flesta har insett att deras upphandling då är en mycket viktig aspekt. Många kommuner har redan något eller några miljömål med i sina riktlinjer eller upphandlingspolicys. Men mycket mer kan göras inom området.

Att upphandla miljömässigt ansvarsfullt är av stor vikt för att använda medborgarnas skattemedel på ett hållbart sätt men också för vårt regionala näringsliv. Erfarenheterna visar att när vi har tydliga målsättningar och tydligt formulerade krav i upphandlingarna, så är de lokala och regionala företagen kreativa i arbetet med att, tillsammans med oss i offentlig sektor, skapa goda lösningar. Det offentliga kan på så sätt hjälpa företagen att bli mer miljömässigt hållbara vilket gynnar dem i längden.

Miljöproblemen är många; klimatförändringar, artutrotning, plast i haven, kemikalier, med mera. Att ställa miljökrav i upphandlingar kan upplevas som krångligt. Det kan handla om en miljöplan, fossilfria transporter, återbruk av produkter och material, vad städmaterialet innehåller, eko mat etcetera. Det finns massor att göra, många goda exempel att ta del av och marknaden är under snabb utveckling. Därför har Upphandlingsdialog Dalarna tagit fram en rekommendation, En dalamodell för miljömässigt ansvarsfull upphandling, som ger tips om hur kommuner och deras bolag kan göra mer hållbara upphandlingar.

En Dalamodell från UDD

Innehåller rekommendationer för att stötta en miljömässigt ansvarsfull upphandling i kommuner och myndigheter:
Här kan du ladda ner En dalamodell för miljömässigt ansvarsfull upphandling.

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen

UHC:s arbete med miljömässigt ansvarfull upphandling, med bland annat exempeltexter för återbruk och andra miljökrav och beskrivning av utfasning av fossila engångsprodukter:
Miljömässigt ansvarsfull upphandling – Upphandlingscenter (upphandlingscenterfbr.se)

Nationella Upphandlingsstrategin

Punkt 6 handlar om miljömässigt ansvarsfull upphandling:
Nationella upphandlingsstrategin (regeringen.se)

Upphandlingsmyndigheten

Har en sida för miljömässigt hållbar upphandling och deras kriteriebibliotek där man kan välja och kopiera krav:
Hållbar upphandling | Upphandlingsmyndigheten

IVL Svenska Miljöinstitutet

Kriterieklivet med förslag på krav inom cirkulär och klimatanpassad upphandling:
Kriterieklivet – IVL Svenska Miljöinstitutet

Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige

I strategin pekas upphandling ut som strategiskt viktigt:
Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige

Cirkulära Göteborg

Många goda exempel inom olika områden:
Cirkulära Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Dala Återbyggdepå i Borlänge

Här kan du köpa och lämna begagnat byggmaterial:
Dala Återbyggdepå

Träbyggande och återbruk i byggsektorn

En manual kring upphandling av byggentreprenader i trä, förslag på kravtexter:
Här kan du läsa och ladda ner Manual för upphandling av byggentreprenader i trä, pdf.

Verktyg upphandling byggande i trä-2021-05-31.xlsx, laddas ner till din dator

AF-del – AMA AF 10 Konsult – Exempel på spjutspetsnivå 2021-05-31, pdf

AF-del – AMA AF 12 – Totalentreprenad – Exempel på spjutspetsnivå 2021-05-31, pdf

AF-del – AMA AF 12 – Utförandeentreprenad – Exempel på spjutspetsnivå 2021-05-31, pdf

Förstudie om krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material:
Krav på användande av produkter och material, förstudie, pdf.

Förslag på krav kan som kan ställas vid upphandling av ny- och ombyggnation samt vid renoveringar, med syfte att återbruka, (återanvända) material och produkter i möjligaste mån, av Colligio:
Förslag på krav som med syfte att återbruka material och produkter i möjligaste mån, pdf.