Lagar som styr offentlig upphandling

Bok som hålls av en broderad vante

I Sverige har vi fem olika lagar: lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster, lagen om upphandling av koncessioner, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om valfrihetssystem.

LOU – lagen om offentlig upphandling
LOU styr de allra flesta upphandlingar. LOU gäller för den så kallade klassiska sektorn, det vill säga alla upphandlingar utom de inom vatten, energi, transporter, koncessioner, posttjänster, samt försvars- och säkerhetsområdet. De organisationer som skall följa LOU benämns upphandlande myndigheter. Dessa är statliga och kommunala myndigheter, kommunala och en del statliga bolag och offentligt styrda organ.

LUF – lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster
De verksamheter som omfattas av LUF kallas ofta försörjningssektorerna och har ofta anknytning till infrastruktur. Bolagen har någon form av monopol eller en stark ställning på marknaden. Exempel är tåg- och rälsverksamhet, elproduktion och samt dricksvattensförsörjning. Här finns större förhandlingsmöjligheter.

LUK – lagen om upphandling av koncessioner
Lagen gäller upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som görs av en upphandlande myndighet.

LUFS – Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Gäller upphandling på försvars- och säkerhetsområdet av militär utrustning, inklusive tillhörande delar och komponenter.

LOV – lagen om valfrihetssystem
Tanken med LOV är att kommunen eller landstinget ställer upp ett antal krav och kriterier, och de företag som svarar upp till dessa kan bli godkända som leverantörer. Ersättningen för tjänsterna anges i förfrågningsunderlaget och blir lika för alla som blir godkända. Sedan är det upp till brukarna att välja leverantör och pengarna följer brukarnas val. Detta valfrihetssystem innebär att de som är med i systemet konkurrerar med varandra, och det är kundens val som avgör vem som får leverera tjänsterna. LOV gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster, till exempel hemtjänst, men inte barn- och ungdomsomsorg.


Du kan läsa mer på om lagstiftningen på Upphandlingsmyndighetens hemsida.