Lär dig mer

Ett glatt gäng kollegor som står upp

Här hittar du länkar till myndigheter, organisationer och andra som kan hjälpa dig i ditt arbete med upphandling. Du hittar även användbara publikationer.

Myndigheter, organisationer

Nationella Upphandlingsstrategin
Utvecklingsarbetena och Dalamodellerna som Upphandlingsdialog Dalarna jobbar utifrån kommer från den Nationella Upphandlingsstrategins mål:
5: Upphandling som främjar innovationer
6: En miljömässig upphandling 
7: Upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Cirkulär ekonomi
Strategi för omställningen i Sverige, utgiven av Miljödepartementet.

Upphandlingsmyndigheten
Arbetar för en effektiv, hållbar offentlig upphandling.
Ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten ger även stöd till den offentliga sektorn, organisationer och företag genom att utveckla kriterier för hållbar upphandling, bland annat för livsmedelsupphandling. Har flera verktyg på sin webbplats som hjälper i upphandlingsarbetet.

Konkurrensverket
Arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling.
Konkurrensverket arbetar med kartellbekämpning och ska ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. De ska också ingripa mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Tillväxtverket
Ska främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt genom att skapa möjligheter för företag och regioner.
Tillväxtverkets webbplats har flera användbara skrifter bland annat:
En god affär: En inspirationsskrift om att underlätta företags deltagande i offentlig upphandling. 
Samhälleliga mål med upphandling som medel: En vägledning i att använda offentlig upphandling för att nå samhälleliga mål som till exempel att skapa arbete för personer med funktionsnedsättningar.

VINNOVA
Sveriges innovationsmyndighet, ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. Uppgiften är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, bland annat inom upphandling.

Företagarna
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 75 000 företagare i många olika branscher. Företagarna har engagerat sig i upphandlingsfrågor både lokalt och centralt.

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF med drygt 171 000 medlemmar ska bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag och livsmiljöer på landsbygden.
Här finns skriften Ställ krav. Upphandling av livsmedel i offentlig sektor, som kan laddas ner från hemsidan.

SOI
SOI – Sveriges Offentliga Inköpare vill verka för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen. Detta sker bland annat genom att stödja medlemmarnas kompetensutveckling genom opinionsbildning, debatter och remissyttranden.

Grensetjensten
Gränsöverskridande webbplats som ska underlätta för företagare i Sverige och Norge att etablera verksamhet i båda länderna. Det är myndighetsinformation i två länder för att ge företagare på väg mot nya marknader i Sverige och Norge konkret och användbar information.

Primes
Primes är ett samarbete mellan sex länder i Europa, bland annat Sverige för att uppmuntra hållbar offentlig upphandling. Syftet är bland annat att stimulera miljödrivna företag och sätta fokus på energi och öka andelen förnyelsebar energi.

Socialhansyn.se
Göteborgs Stads arbete med social hänsyn i upphandling. Mer specifikt fokuserar sidan på den modell för social hänsyn som håller på att tas fram inom ramen för ett pilotprojekt och som lägger fokus på att skapa anställningsmöjligheter för ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Arbetet löper som pilotprojektet fram till hösten 2015 med möjlighet till förlängning. Därefter tas modellen upp för beslut i kommunstyrelsen.

Publikationer

Statistik om offentlig upphandling 2017
Rapport från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten

UDDs publikationer
Rapporter med mera från Upphandlingsdialog Dalarna.