En dalamodell för en miljömässigt ansvarsfull upphandling

träd fotade underifrån

Denna uppdaterade dalamodell från Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) som konkretiseras med elva rekommendationer, riktar sig framför allt till politiker och beslutsfattare i Dalarnas offentliga organisationer, samt till upphandlarna och verksamheterna. Att upphandla smart och med tydliga miljömål är av stor vikt för att använda medborgarnas skattemedel på ett hållbart sätt men också för vårt regionala näringsliv. […]

En dalamodell för leverantörsutveckling

grönsaker på en bänk inomhus

I denna Dalamodell fokuserar vi på leverantörens roll när det offentliga köper eller leasar varor, tjänster och entreprenader. Men också på hur det offentliga behöver utveckla sina arbetsmetoder för att få bästa möjliga leverans.

En dalamodell för direktupphandling

Omslag med flera personer runt en dator

Under de seminarier, rådslag och andra möten i Dalarnas län, som Upphandlingsdialog Dalarna har arrangerat, har det funnits en bred enighet i att ta fram en dalamodell för direktupphandling med förslag på rekommendationer, policy, riktlinjer, rutiner och ägardirektiv.   Nu finns en reviderad och uppdaterad version av En dalamodell för direktupphandling: En dalamodell för direktupphandling 2022, […]

En dalamodell för tidig dialog

En man och kvinna bakifrån i folkdräkter

En dalamodell för Tidig dialog, rekommendationer och förslag från Upphandlingsdialog Dalarna. Den grundar sig på insikter från seminarier, möten, studiebesök och rådslag samt från de erfarenheter av Tidig dialog som tre olika organisationer i Dalarna genomförde under 2017.