Socialt ansvarsfull upphandling

Krav på sociala hänsyn bör ställas när det är möjligt och lämpligt. Det kan handla om att främja möjlighet till anställning för särskilt utsatta grupper, säkerställa goda arbetsvillkor, lika möjligheter för kvinnor och män samt se till att varor och tjänster är tillgängliga för alla oavsett ålder eller funktionsvariation.

I Dalarna finns en rad upphandlande organisationer som har kommit långt i arbetet med sociala krav, vilket har fått positiv uppmärksamhet även på regeringsnivå. En av de viktigaste anledningarna till framgångarna är att politikens strategiska roll har fungerat, vilket gett upphandlare/inköpare utrymme att arbeta konsekvent med frågorna och att utveckla samarbete och dialog med verksamheter, leverantörer och brukare.

Vår erfarenhet och kunskap inom Upphandlingsdialog Dalarna är att det krävs insatser i form av information och ökad kunskap till förvaltningarna, inköpare och andra relevanta nyckelpersoner inom beställarprocessen kring upphandling med sociala hänsyn och reserverade kontrakt. Vidare att man får kunskap om sociala företag, deras syfte och verksamhet.


Dalamodell

En Dalamodell från UDD med rekommendationer för att stötta en socialt ansvarsfull upphandling i kommuner och myndigheter:
En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling

Arbetsintegrerade företag i Dalarna

En lista över de arbetsintegrerande sociala företag som finns i Dalarna och information om dessa:
Sociala företag i Dalarna. ASF i Dalarna, hemsida

Att läsa

En broschyr från SKR med kort introduktion till samverkan med sociala företag:
För framgångsrik samhällsutveckling. En broschyr och en bok SKRs hemsida.

Rapport från SKL 2017- Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner:
Utredning om IOP. SKRs hemsida.

Reserverade upphandlingar

I LOU finns två bestämmelser som möjliggör att upphandlingen reserveras. Den ena finns i 4 kap. 18 § LOU och avser reserverad upphandling för skyddade verkstäder och leverantörers vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration. Den andra finns i 19 kap. 6 a § LOU och avser reserverad upphandling av vissa välfärdstjänster.

I denna rapport, Reservera upphandlingar enligt LOU, som UDD beställt av Mathias Sylvan i oktober 2021, förklaras närmare hur lagens ska/kan tolkas.
Reserverade upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling – Upphandlingsdialogdalarna

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndighetens sida för socialt hållbar upphandling:
Ställa krav på socialt hållbarhet upphandling vid offentlig upphandling, Upphandlingsmyndighetens hemsida

Goda exempel

Om Nordanstigs arbete med socialt ansvarsfull upphandling ifrån Inköpsrådets hemsida:
Nordanstigs arbete med socialt ansvarsfull upphandling, Inköpsrådets hemsida
Nordanstigs film om sysselsättningskrav i offentlig upphandling, Youtube

Mora kommuns riktlinje arbetsintegrerande socialt företagande (ASF):
Mora kommuns policy gällande socialt ansvarsfull upphandling, pdf, Mora kommuns hemsida.

En beskrivning på Upphandlingscenter Falun Borlänge regionens hemsida om hur de arbetar med socialt ansvarsfull upphandling:
Socialt ansvarsfull upphandling – Upphandlingscenter (upphandlingscenterfbr.se)