Upphandling i byggsektorn – Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material

Kravställande gällande användning av återbrukat material och produkter vid ny- och ombyggnation samt renovering.

Colligios uppdrag var att ta fram förslag på krav som kan ställas vid upphandling av ny- och ombyggnation samt vid renoveringar, med syfte att återbruka (återanvända) material och produkter i möjligaste mån.

Kravställande vid ny- och ombyggnation samt vid renoveringar, det vill säga krav som rör återbrukande av material och produkter, är komplicerade, och sådana har tidigare använts i mycket begränsad omfattning vid offentliga upphandlingar. Det finns mycket att beakta, framför allt när denna typ av krav ska ställas systematiskt i offentlig upphandling, och delvis med syfte att möjliggöra en cirkulär affärsmodell i ett visst geografiskt område, som är fallet med Återbyggdepån i Borlänge.

Byggentreprenader (enligt definitionen nedan) inkluderar ofta två delar: projektering och byggnation. Projekteringen utförs ofta delvis eller helt av arkitekter och byggtekniska konsulter, och lägger grunden för materialval. Därför är det viktigt att krav på material och produkter framkommer redan inför upphandlingen av projektörer.
I kraven används termen ”byggentreprenad” för att täcka in alla typer av byggnation, när detta inte är vidare specificerat. Vidare betecknas den upphandlande organisationen som ”Beställaren”, och utföraren som ”Entreprenören”.

Det bör också nämnas att Colligio i en tidigare rapport presenterat förslag på krav som kan ställas vid upphandling av rivning och flytt, med syfte att tillvarata material.

Upphandling i byggsektorn -Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material