Sammanställning av svar om miljömässigt hållbar upphandling

UDD har skickat ut en enkät till samtliga Dalakommuner och de kommunala bolagen kring miljömässigt hållbar upphandling. Här är de sammanfattade slutsatserna av svaren.

UDD har skickat ut en enkät till samtliga Dalakommuner och de kommunala bolagen kring miljömässigt hållbar upphandling. Här är de sammanfattade slutsatserna av svaren.

Sammanfattning

Av de som svarat är det tydligt att upphandlare behöver fortsatt stöd av miljökompetens. Kompetensen bör höjas brett, hos alla upphandlare och sakkunniga.

Vanligt är att kräva miljöpolicy/miljöledningssystem men inte lika ofta miljökrav på vara eller tjänst. Några få kommuner i Dalarna känner stöd i egna styrdokument, men de flesta upplever att de inte har särskilt mycket stöd eller att stödet är otydligt och rörigt. I princip alla vill ha någon form av fortsatt stöd och kunskapshöjande insatser från UDD.

Sammanställning av enkätsvar om miljömässigt hållbar upphandling.