UDD fortsätter i reviderad storlek 2023

Upphandlingsdialog Dalarna har drivits som projekt under 2013-2023 med Länsstyrelsen Dalarna som projektägare och projektformen avslutas den sista april 2023.
Två män och två kvinnor vid ett arbetsbord

Många röster har höjts kring behovet av fortsatt samverkan kring upphandlingsfrågor i syfte att nå målen i Dalastrategin om ett konkurrenskraftigt Dalarna men också för att nå de högt uppsatta målen om ett klimatsmart och sammanhållet Dalarna.

Finansiering

Ett beslut har nu tagits i Dalarnas Kommunförbund, Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna om att ge medel om sammanlagt 500 000 kr för fortsatt uppdrag till nätverket för upphandlingsansvariga i Dalarna.

Nätverk under 2023

Nätverket består av upphandlingsansvariga från samtliga 15 Dalakommuner, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna. Uppdraget innebär att under en övergångsfas för konsolidering för fortsatt verksamhet under 2023 komma med förslag till hur det fortsatta arbete skulle kunna organiseras från 2024.