Hur kan man gå längre än LOU:s regler om arbetsrättsliga villkor?

En upphandlande myndighet som vill gå längre än de obligatoriska bestämmelserna i LOU, Lagen om upphandling, står inför en utmaning.

Upphandlingsmyndigheten (UHM) har i uppdrag att vägleda upphandlande myndigheter i hur man kan uppfylla de obligatoriska bestämmelserna angående arbetsrättsliga skyldigheter. Det ingår emellertid inte i UHM:s uppdrag att vägleda upphandlande myndigheter som vill ställa strängare krav.

Det är också upp till den upphandlande myndigheten att själv bestämma om man vill gå längre och hur mycket längre man vill gå. En upphandlande myndighet går ju längre än vad som föreskrivs i LOU redan genom att ställa samma minimikrav också i upphandlingar enligt 19 kap. LOU (det som var regeringens ursprungliga förslag). Den upphandlande myndigheten kanske har större ambitioner än så. En betydligt mer vågad ambitionsnivå är
att kräva att leverantören ska teckna kollektivavtal. Däremellan finns ett antal valmöjligheter beroende på den politiska viljan och vilka krav som den upphandlande myndigheten finner lämpligt att ställa i den enskilda upphandlingen.