Miljömässigt ansvarsfull upphandling

En person som sitter på en gren i ett stort träd

Offentlig upphandling betraktas på politisk nivå, inom EU och nationellt, som ett kraftfullt verktyg för att uppnå olika strategiska mål i samhället som Agenda 2030 och miljömålen. Att skapa en cirkulär ekonomi och öka återbruket blir allt viktigare för att hushålla med jordens resurser. Alla kommuner och kommunala bolag i Dalarna behöver arbeta aktivt med […]

Socialt ansvarsfull upphandling

Krav på sociala hänsyn bör ställas när det är möjligt och lämpligt. Det kan handla om att främja möjlighet till anställning för särskilt utsatta grupper, säkerställa goda arbetsvillkor, lika möjligheter för kvinnor och män samt se till att varor och tjänster är tillgängliga för alla oavsett ålder eller funktionsvariation. I Dalarna finns en rad upphandlande […]

Lagar som styr offentlig upphandling

Bok som hålls av en broderad vante

I Sverige har vi fem olika lagar: lagen om offentlig upphandling, lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster, lagen om upphandling av koncessioner, lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen om valfrihetssystem. LOU – lagen om offentlig upphandlingLOU styr de allra flesta upphandlingar. LOU gäller för den så kallade klassiska sektorn, […]

Dalarnas inköp för 2019 i siffror

Två händer som skakar hand

Dalarnas kommuner, landsting och statliga myndigheter med säte i Dalarna genomförde köp för drygt 40 miljarder kronor under år 2019, vilket är en ökning med drygt 9 miljarder kronor jämfört med år 2018.

Lär dig mer

Ett glatt gäng kollegor som står upp

Här hittar du länkar till myndigheter, organisationer och andra som kan hjälpa dig i ditt arbete med upphandling. Du hittar även användbara publikationer. Myndigheter, organisationer Nationella UpphandlingsstrateginUtvecklingsarbetena och Dalamodellerna som Upphandlingsdialog Dalarna jobbar utifrån kommer från den Nationella Upphandlingsstrategins mål:5: Upphandling som främjar innovationer6: En miljömässig upphandling 7: Upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. […]

Vad är ett ramavtal

en grupp kollegor runt ett bord

Ett ramavtal är ett avtal, mellan en eller flera leverantörer och en upphandlande myndighet (genom upphandling), som reglerar hur kommande kontrakt (avrop) inom avtalet ska regleras. Vid en ramavtalsupphandling antas ett antal leverantörer som tecknar ramavtal med en myndighet. Från en sådan leverantör kan myndigheten sedan göra avrop (beställningar) i stället för att genomföra en […]