Att använda sociala hänsyn för en hållbar samhällsutveckling

Bengt Sundgren

Intresset ökar för att styra mot en hållbar produktion av varor och tjänster genom medvetna köp som konsument. Som konsument och beställare har vi möjlighet att ställa krav. På samma sätt ökar intresset hos kommuner och andra myndigheter för att upphandla på ett sätt som bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Upphandling kan få betydande roll genom att använda sig av sociala hänsyn för att ställa krav på branschaktörer att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, att få en ökad integration, säkerställa lika möjligheter för kvinnor och män.

Idéburna organisationer – sociala företag, kooperativ, ideella organisationer och samfund utgör en viktig resurs i samhället och bidrar till mångfald. Det är viktigt att dessa aktörer ges möjligheter och förutsättningar att delta i upphandling för de kommer med nya innovationer kring utförande av offentliga tjänster, bidrar till gemenskap och social sammanhållning. Inte minst har vår tid med Covid 19 fått nya perspektiv och vad händer efter corona? Vilka nya behov växer fram?

Lagen om offentlig upphandling ger också möjligheter att reservera kontrakt för missgynnade personer och företag/verksamheter som vänder sig till dessa målgrupper, exempelvis arbetsintegrerande sociala företag.

Det finns stort behov av kunskapshöjande insatser hos offentliga aktörer kring upphandling med sociala krav och vad och hur man kan göra, exempelvis för att använda reserverade kontrakt.

För att få fler upphandlingar med sociala krav krävs det att offentliga aktörer gör en nulägesanalys och avsätter resurser för att lägga en grund av policys, förankra beslut, utbilda och fördela ansvar för att få en ökad utväxling på sina inköp.

Sveriges Regioner och kommuner har nyligen tagit fram en handbok för samverkan med sociala företag. ”Ny väg till välfärdslösningar” beskriver ett förslag till process för att komma ingång hos en kommun eller region.

 1. Etablera en intern samverkanstruktur
  Vilken nämnd har ansvar för socialt företagande? Finns det en policy kring socialt företagande? Finns det ansvar hos tjänstepersoner?  Hur ser intern samverkan ut?
 • Utveckla en extern samverkanstruktur
  Vilka sociala företag finns det? Vilka ideella organisationer kan vara intresserade?
  Hur kan kommunen/regionen främja sociala företag? Finns någon samverkande struktur?
 • Finansiering och upphandling
  Hur ser planering ut för upphandling mot sociala företag? Hur ser finansiering ut? Finns metoder för effektmätning av sociala insatser?

Förutsättningarna i Dalarna för att öka kunskapen om och utveckla fler sociala ansvarfulla upphandlingar är mycket goda. Vi har Upphandlingsdialog Dalarna som är ett samlande nav för att ta sig an upphandlingen med nya utmaningar och lyfta den ytterligare, bland annat via En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling.

Region Dalarna gör en satsning 2021, tillsammans med Coompanion för att utveckla en regional stödstruktur för sociala företag i Dalarna, där upphandling är en viktig faktor för att stärka de befintliga sociala företagens affärsutveckling.

Motiveringen för Region Dalarna är att regionen behöver sociala entreprenörer, växande sociala företag och social innovation för att möta samhällsutmaningar, bidra till ökad välfärd, bredda tillväxtbegreppen och bredda företags- och innovationsstrukturerna för att bygga ett hållbart, inkluderande och starkt samhälle.

Upphandlingsdialog Dalarna: En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling.

Coompanion: Projekt i Dalarna

Upphandlingsmyndigheten: Om socialt hållbar upphandling

Sveriges kommuner och Regioner: Vägen till innovativa välfärdslösningar

Tillväxtverket: Socialt företagande

Socialt företagande – Region Dalarna

Bengt Sundgren, rådgivare och projektledare Coompanion Dalarna