Upphandlingstyper

En hand med en penna och ett paper

Upphandlingstyper under EUs tröskelvärden

Tidigare kunde en upphandlande organisation välja mellan att genomföra en annonspliktig upphandling på det icke-direktivstyrda området genom 

  • ett förenklat förfarande
  • ett urvalsförfarande 
  • en konkurrenspräglad dialog (i vissa fall). 

Även selektivt förfarande fick användas enligt LOU och LUF vid upphandling i ett så kallat dynamiskt inköpssystem.

Kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande har tagits bort genom det nya regelverket. I stället är den upphandlande organisationen fri att själv utforma varje upphandling utifrån de specifika omständigheterna. Detta ställer dock krav på de upphandlande organisationerna att i upphandlingsdokumenten tydligt ange hur upphandlingen ska genomföras. 

Inget hindrar upphandlande organisationer från att hämta vägledning och inspiration från de förfaranden som är tillämpliga för direktivstyrda upphandlingar eller de förfaranden som gällde för icke-direktivstyrd upphandling fram till regelförändringen. Dessa kan anpassas efter behov så länge de grundläggande upphandlingsprinciperna följs.

Bra länkar om upphandling

Upphandlingsförfaranden enligt nuvarande lagstiftning

Upphandlingsmyndigheten.se

Valfrihetswebben
Annonsplats för LOV-tjänster. Den hjälper den som är utförare att hitta uppdrag i alla landsting och kommuner som infört ett valfrihetssystem, samt tjänster som annonseras av Arbetsförmedlingen.


Socialt hållbar upphandling

Offentlig upphandling bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Till exempel genom att säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas kan användas av alla oavsett funktionsförmåga eller bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden får anställning. Upphandlande organisationer kan även främja rimliga anställningsvillkor genom att ställa krav på skäliga arbetsvillkor för de personer som ska utföra offentliga kontrakt både i och utanför Sverige.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum och där alla är delaktiga i samhällsutvecklingen.  

När upphandlande organisationer tar social hänsyn i upphandlingar medverkar de till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Det bidrar till att skapa ett socialt hållbart samhälle. Upphandlingsreglerna innebär inte bara möjligheter att inkludera sociala hänsyn vid upphandling, utan också vissa skyldigheter. Det gäller vissa arbetsrättsliga villkor och säkerställandet av tillgänglighet. 

I Dalarna finns en rad upphandlande organisationer som har kommit långt i arbetet med sociala krav, vilket har fått positiv uppmärksamhet även på regeringsnivå. En av de viktigaste anledningarna till framgångarna är att politikens strategiska roll har fungerat, vilket gett upphandlare/inköpare utrymme att arbeta konsekvent med frågorna och att utveckla samarbete och dialog med verksamheter, leverantörer och brukare.

Vår erfarenhet och kunskap inom Upphandlingsdialog Dalarna är att det krävs insatser i form av information och ökad kunskap till förvaltningarna, inköpare och andra relevanta nyckelpersoner inom beställarprocessen kring upphandling med sociala hänsyn och reserverade kontrakt. Vidare att man får kunskap om sociala företag, deras syfte och verksamhet.

Länkar om socialt hållbar upphandling

En Dalamodell för socialt hållbar upphandling
En Dalamodell från UDD med rekommendationer för att stötta en socialt ansvarsfull upphandling i kommuner och myndigheter: En uppdaterad version kommer att publiceras oktober 2022.

Arbetsintegrerade företag i Dalarna
En lista över de arbetsintegrerande sociala företag som finns i Dalarna och information om dessa:
Sociala företag i Dalarna. ASF i Dalarna, hemsida

Reserverade upphandlingar

En reserverad upphandling innebär att vissa leverantörer får en positiv särbehandling. Det gäller leverantörer som annars skulle ha svårt att konkurrera om kontrakt. Syftet är att stödja integration av personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

I denna rapport, Reservera upphandlingar enligt LOU, som UDD beställt av Mathias Sylvan i oktober 2021, förklaras närmare hur lagens ska/kan tolkas.
Reserverade upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling – Upphandlingsdialogdalarna

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndighetens sida för socialt hållbar upphandling:
Ställa krav på socialt hållbarhet upphandling vid offentlig upphandling, Upphandlingsmyndighetens hemsida

Goda exempel

Om Nordanstigs arbete med socialt ansvarsfull upphandling ifrån Inköpsrådets hemsida:
Nordanstigs arbete med socialt ansvarsfull upphandling, Inköpsrådets hemsida
Nordanstigs film om sysselsättningskrav i offentlig upphandling, Youtube

Mora kommuns riktlinje arbetsintegrerande socialt företagande (ASF):
Mora kommuns policy gällande socialt ansvarsfull upphandling, pdf, Mora kommuns hemsida.

En beskrivning på Upphandlingscenter Falun Borlänge regionens hemsida om hur de arbetar med socialt ansvarsfull upphandling:
Socialt ansvarsfull upphandling – Upphandlingscenter (upphandlingscenterfbr.se)


Miljömässigt ansvarsfull upphandling

Offentlig upphandling betraktas på politisk nivå, inom EU och nationellt, som ett kraftfullt verktyg för att uppnå olika strategiska mål i samhället som Agenda 2030 och miljömålen. Att skapa en cirkulär ekonomi och öka återbruket blir allt viktigare för att hushålla med jordens resurser. Alla kommuner och kommunala bolag i Dalarna behöver arbeta aktivt med miljöfrågorna och de flesta har insett att deras upphandling då är en mycket viktig aspekt. Många kommuner har redan något eller några miljömål med i sina riktlinjer eller upphandlingspolicys. Men mycket mer kan göras inom området.

Att upphandla miljömässigt ansvarsfullt är av stor vikt för att använda medborgarnas skattemedel på ett hållbart sätt men också för vårt regionala näringsliv. Erfarenheterna visar att när vi har tydliga målsättningar och tydligt formulerade krav i upphandlingarna, så är de lokala och regionala företagen kreativa i arbetet med att, tillsammans med oss i offentlig sektor, skapa goda lösningar. Det offentliga kan på så sätt hjälpa företagen att bli mer miljömässigt hållbara vilket gynnar dem i längden.

Miljöproblemen är många; klimatförändringar, artutrotning, plast i haven, kemikalier, med mera. Att ställa miljökrav i upphandlingar kan upplevas som krångligt. Det kan handla om en miljöplan, fossilfria transporter, återbruk av produkter och material, vad städmaterialet innehåller, eko mat etcetera. Det finns massor att göra, många goda exempel att ta del av och marknaden är under snabb utveckling. Därför har Upphandlingsdialog Dalarna tagit fram en rekommendation, En dalamodell för miljömässigt ansvarsfull upphandling, som ger tips om hur kommuner och deras bolag kan göra mer hållbara upphandlingar.

En Dalamodell från UDD
Innehåller rekommendationer för att stötta en miljömässigt ansvarsfull upphandling i kommuner och myndigheter:
Här kan du ladda ner En dalamodell för miljömässigt ansvarsfull upphandling.

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen
UHC:s arbete med miljömässigt ansvarfull upphandling, med bland annat exempeltexter för återbruk och andra miljökrav och beskrivning av utfasning av fossila engångsprodukter:
Miljömässigt ansvarsfull upphandling – Upphandlingscenter (upphandlingscenterfbr.se)

Nationella Upphandlingsstrategin
Punkt 6 handlar om miljömässigt ansvarsfull upphandling:
Nationella upphandlingsstrategin (regeringen.se)

Upphandlingsmyndigheten

Har en sida för miljömässigt hållbar upphandling och deras kriteriebibliotek där man kan välja och kopiera krav:
Hållbar upphandling | Upphandlingsmyndigheten

IVL Svenska Miljöinstitutet
Kriterieklivet med förslag på krav inom cirkulär och klimatanpassad upphandling:
Kriterieklivet – IVL Svenska Miljöinstitutet

Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige
I strategin pekas upphandling ut som strategiskt viktigt:
Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige

Cirkulära Göteborg
Många goda exempel inom olika områden:
Cirkulära Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Dala Återbyggdepå i Borlänge
Här kan du köpa och lämna begagnat byggmaterial:
Dala Återbyggdepå

Träbyggande och återbruk i byggsektorn
En manual kring upphandling av byggentreprenader i trä, förslag på kravtexter:
Här kan du läsa och ladda ner Manual för upphandling av byggentreprenader i trä, pdf.

Verktyg upphandling byggande i trä-2021-05-31.xlsx, laddas ner till din dator

AF-del – AMA AF 10 Konsult – Exempel på spjutspetsnivå 2021-05-31, pdf

AF-del – AMA AF 12 – Totalentreprenad – Exempel på spjutspetsnivå 2021-05-31, pdf

AF-del – AMA AF 12 – Utförandeentreprenad – Exempel på spjutspetsnivå 2021-05-31, pdf

Förstudie om krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material:
Krav på användande av produkter och material, förstudie, pdf.

Förslag på krav kan som kan ställas vid upphandling av ny- och ombyggnation samt vid renoveringar, med syfte att återbruka, (återanvända) material och produkter i möjligaste mån, av Colligio:
Förslag på krav som med syfte att återbruka material och produkter i möjligaste mån, pdf.


Vad är ett ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare ska tilldelas under en viss tidsperiod. Ramavtal kan tecknas för upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader.

Ramavtal är ansett som en effektiv och användbar avtalsform när den upphandlande myndigheten, med rimlig grad av säkerhet, kan förutse framtida återkommande behov av anskaffningar och vill planera för dessa. 

Vid direktivstyrd upphandling (upphandling över EU´s tröskelvärden) finns detaljerade regler om ramavtal. Vid icke-direktivstyrd upphandling saknas detaljerade regler om ramavtal, den upphandlande myndigheten har en stor frihet att utforma ramavtal vid sådan upphandling.

Förnyad konkurrensutsättning innebär att samtliga leverantörer i ramavtalet får möjlighet att inkomma med ett nytt ”anbud”. Alla villkor behöver inte vara fastställda, utan vissa villkor kan definieras vid avropet. Ramavtalets löptid får normalt vara max fyra år (inklusive options- och förlängningsår) om det inte finns särskilda skäl till att det bör vara längre.

Ett ramavtal kan ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer. Endast de upphandlande myndigheter som angetts i ramavtalet får avropa ifrån detta. 

Ett ramavtal kan också bestå av flera delområden som kan ingås med olika leverantörer för respektive område.

Läs mer om ramavtal hos Upphandlingsmyndigheten.

Kammarkollegiet sköter statliga ramavtal på avropa.se


Tröskelvärden och svensk gräns för direktupphandling

EUs direktiv är en grundläggande lag. Utöver det kan varje land och enskilda myndigheter ha egna bestämmelser. I Sverige finns exempelvis möjlighet till direktupphandling.

Direktupphandlingsgränsen i Sverige var tidigare 28 procent av EU:s tröskelvärde, men har 2022 ändrats till 700 000 kr. Många kommuner och myndigheter har satt interna gränser som kan vara lägre än vad lagen säger. EUs tröskelvärden styr de regler som används vid olika typer av upphandlingar. EU upphandlingsdirektiv gäller i sin helhet för alla de upphandlingar som har ett värde som överstiger tröskelvärdena.

Upphandlingar över tröskelvärdena måste annonseras i TED (Tenders Electronic Daily). TED är en databas med information om annonser om upphandling inom framförallt EU och EES.

Offentlig upphandling i EU-regler och allmän information

Aktuella tröskelvärden: upphandlingsmyndigheten.se/troskelvarden

Lär dig mer

Här hittar du länkar till myndigheter, organisationer och andra som kan hjälpa dig i ditt arbete med upphandling. Du hittar även användbara publikationer.

Myndigheter, organisationer

Nationella Upphandlingsstrategin
Utvecklingsarbetena och Dalamodellerna som Upphandlingsdialog Dalarna jobbar utifrån kommer från den Nationella Upphandlingsstrategins mål:
1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär.
2. Effektiva offentliga inköp.
3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens.
4. En rättssäker offentlig upphandling.
5: Upphandling som främjar innovationer
6: En miljömässig upphandling 
7: Upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Cirkulär ekonomi
Strategi för omställningen i Sverige, utgiven av Miljödepartementet.

Upphandlingsmyndigheten
Arbetar för en effektiv, hållbar offentlig upphandling.
Ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten ger även stöd till den offentliga sektorn, organisationer och företag genom att utveckla kriterier för hållbar upphandling, bland annat för livsmedelsupphandling. Har flera verktyg på sin webbplats som hjälper i upphandlingsarbetet.

Konkurrensverket
Arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling.
Konkurrensverket arbetar med kartellbekämpning och ska ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. De ska också ingripa mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Tillväxtverket
Ska främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt genom att skapa möjligheter för företag och regioner.
Tillväxtverkets webbplats har flera användbara skrifter bland annat:
En god affär: En inspirationsskrift om att underlätta företags deltagande i offentlig upphandling. 
Samhälleliga mål med upphandling som medel: En vägledning i att använda offentlig upphandling för att nå samhälleliga mål som till exempel att skapa arbete för personer med funktionsnedsättningar.

Vinnova
Sveriges innovationsmyndighet, ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. Uppgiften är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, bland annat inom upphandling.

Företagarna
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 75 000 företagare i många olika branscher. Företagarna har engagerat sig i upphandlingsfrågor både lokalt och centralt.

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF med drygt 171 000 medlemmar ska bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag och livsmiljöer på landsbygden.
Här finns skriften Ställ krav. Upphandling av livsmedel i offentlig sektor, som kan laddas ner från hemsidan.

SOI
SOI – Sveriges Offentliga Inköpare vill verka för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen. Detta sker bland annat genom att stödja medlemmarnas kompetensutveckling genom opinionsbildning, debatter och remissyttranden.

Socialhansyn.se
Göteborgs Stads arbete med social hänsyn i upphandling. Mer specifikt fokuserar sidan på den modell för social hänsyn som håller på att tas fram inom ramen för ett pilotprojekt och som lägger fokus på att skapa anställningsmöjligheter för ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Arbetet löper som pilotprojektet fram till hösten 2015 med möjlighet till förlängning. Därefter tas modellen upp för beslut i kommunstyrelsen.

Publikationer
Statistik om annonserade upphandlingar i Sverige 2021
UDDs publikationer
Rapporter med mera från Upphandlingsdialog Dalarna.