Förstudier, underlag

För att kunna göra våra rekommendationer för metodutvekling av bland annat Tidig dialog, Direktupphandling, Social hållbarhet, Miljö och Innovationer hålls bland annat seminarier och workshops för att samla synpunkter och behov. Vi tar också fram rapporter och olika underlag. Dessa dokument hittar du här.

Upphandling som verktyg för att säkra infrastruktur? Exemplet banksektorn.


En utredning åt Älvdalens kommun, beställd av UDD.
Projektledare: Gunnar Lyckhage    
Ur utredningen: Egna upphandlingar av banktjänster är att rekommendera i de fall man har resurserna att genomföra dem. Använd även här bör-krav/mervärden hellre än ska-krav, för att minska risken för att bli utan anbud.

1445 kb, 21 sidor


Arbetsrättsliga villkor förstudier, underlagPM- om arbetsrättsliga krav
Författare: Mathias Sylvan
Ett PM om hur upphandlande myndigheter på bästa sätt kan uppfylla bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor.

PM om arbetsrättsliga krav

730 kb, 10 sidor


Tidig dialog, förstudier, underlag

Omvärldsanalys, Tidig dialog i offentliga upphandlingar
Omvärldsanalys tidig dialog.pdf

Rapport från Moras arbete med Tidig dialog:
Upphandling i utveckling genom fokus på dialog
7100 kb, 24 sidor

Rapport från Vansbros arbete med Tidig dialog:
Vansbrometoden
5175 kb, pdf, 20 sidor

Rapport om Utvecklingscenter Falun Borlänge regionens arbete med Tidig dialog:

Tidig dialog i strategiska livsmedelsupphandlingar


Direktupphandling, förstudier, underlag


Rapport om direktupphandling 2016
Författare: Mathias Sylvan, Gunnar Lyckhage

Under 2015 uppmärksammades behovet av ökad kunskap kring direktupphandlingar och möjligheterna att använda direktupphandling som ett verktyg för lokal och regional näringslivsutveckling.
Frågan lade grunden för en närmare analys av frågan och med målet att skapa rekommendationer för hur direktupphandling kan utvecklas, en ”Dalamodell för direktupphandling”

215 kb, pdf, 12 sidor


Förstudie Dalamodell för direktupphandling
Författare: Mathias Sylvan

1. Hur enkel kan man göra en direktupphandling, hur långt kan man gå? Vad säger den nya lagen?
2. Vad gäller egentligen vid direktupphandling av ”samma slag”?
3. Hur ser kravbilden ut vad gäller öppenhet och transparens?
4. De medel vi har för att arbeta i Upphandlingsdialog Dalarna ska leda till ökad tillväxt i Dalarna. Hur kan man arbeta med regional tillväxt utifrån ett LOUperspektiv?