En miljömässigt anvarsfull upphandling

En rätt utförd hållbar upphandling har balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader: sociala hänsyn, miljömässig hänsyn och ekonomisk hållbarhet.

En miljömässigt ansvarsfull upphandling är ett av Upphandlingsdialog Dalarnas prioriterade områden under 2018-2020. Vi kommer att arrangera seminarier och workshops och ta fram skrifter kring detta tema. Syftet är att ta fram en rekommendation:

  • En dalamodell för En miljömässigt ansvarsfull upphandling.

Den 14 september 2017 arrangerade UDD ett seminarium, Effektiva miljökrav i upphandling- föreläsning och workshop, i samverkan med Miljömärkning Sverige. I högerspalten kan du ta del av presentationerna från detta seminarium.

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att miljökvalitetsmålen nås. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns en databas med hållbarhetskriterier som ger stöd till dig som vill ställa krav för att bidra till bättre energiprestanda, minska förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen och upphandla mer hållbart. Upphandlingsmyndighetens kriteriedatabas.

CSR-kompassen är ett verktyg som hjälper företag att komma igång att arbeta med socialt ansvarstagande. Verktyget är anpassat till små och mellanstora företag inom produktion, handel och service.
Läs mer på Upphandlingsmyndigheten.se.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett företags frivilliga insatser för att integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet. Det finns många namn för att beskriva samma sak. Ibland benämns CSR även som ”företagens samhällsansvar”.
Läs mer på CSR Sweden.

Strategiskt arbete kring livscykelkostnader

Genom att tillämpa ett ekonomiskt livscykelperspektiv (LCC) i offentlig upphandling tar du inte enbart hänsyn till inköpspris, utan till produktens totala kostnad under hela den förväntade nyttjande tiden.
Läs mer i Upphandlingsmyndighetens broschyr: Strategiskt arbete kring livscykelkostnader

Fördjupning

Lär dig mer om offentlig upphandling på sidan ”Lär dig mer” på denna webb

 

Presentationer från Effektiva miljökrav i upphandling- föreläsning och workshop.

Svanen, minimikrav

Svanen, tilldelning av kontrakt 

Svanen, villkor för fullgörande av kontrakt

Vägledning offentlig upphandling