Social hållbar upphandling

En rätt utförd hållbar upphandling har balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader: sociala hänsyn, miljömässig hänsyn och ekonomisk hållbarhet.

Social hållbar upphandling är ett av Upphandlingsdialog Dalarnas prioriterade områden under 2018-2020. Vi kommer att arrangera seminarier och workshops och ta fram skrifter kring detta tema.

Syftet är att ta fram en rekommendation: En dalamodell för socialt hållbar upphandling

Den 22 november 2017, genomförde UDD ett seminarium om Upphandling med sociala hänsyn och reserverade kontrakt.
I högerspalten kan du ta del av presentationerna från detta seminarium.

Arbetsrättsliga villkor
Upphandlingsdialog Dalarna gav i december uppdrag till juristen Mathias Sylvan att utreda hur upphandlande myndigheter på bästa sätt kan uppfylla bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor vilka införts i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) med ikraft-trädande den 1 juni 2017. Motsvarande regler finns också i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen (2016:1147) om upp-handling av koncessioner (LUK). I uppdraget ingick att ge förslag på hur krav på arbetsrättsliga villkor kan utformas.
Här kan du läsa rapporten.

Arbetsintegrerande sociala företag i Dalarna 
I Dalarna finns tjugo sociala företag som syftar till att skapa arbete och rehabilitera personer som står långt från arbetsmarknaden. Dessa företag erbjuder framförallt olika tjänster.
Här kan du läsa mer.