Vad är offentlig upphandling

En man som sitter med en laptop i knäet utomhus.

Offentlig upphandling är det begrepp som beskriver det offentliga samhällets sätt att köpa in eller hyra produkter, tjänster och entreprenader.

Offentlig upphandling ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden. Den ska också främja innovativa lösningar och ha miljö- och sociala hänsyn i beaktande. Lagstiftningen om upphandling ska göra det lättare för varor och tjänster att röra sig fritt inom EU.” *

Den som gör offentlig upphandling är i huvudsak myndigheter och offentligt styrda organ. Med offentligt styrda organ menas bolag, föreningar, och stiftelser som tillgodoser det allmännas intresse.

Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiven när det gäller upphandlingar över de s k "tröskelvärdena" och är lika inom hela EU. Grundprinciperna för offentlig upphandling bygger på objektivitet och öppenhet.

*Regeringens information om offentlig upphandling.

De grundläggande principerna i all upphandling

”De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem.” **

1. Principen om icke-diskriminering
Innebär att det är förbjudet att diskriminera en leverantör på grund av nationalitet eller geografisk hemvist med mera.

2. Principen om likabehandling
Alla leverantörer ska behandlas lika och ges så lika förutsättningar som möjligt.

3. Principen om transparens
Den upphandlande myndigheten är skyldig att skapa öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras, bl a genom annonsering och underrättelse av beslut och utvärdering.

4. Proportionalitetsprincipen
De krav som ställs i en offentlig upphandling ska inte gå längre än vad som är lämpligt, effektivt och ändamålsenligt.

5. Principen om ömsesidigt erkännande
Upphandlande myndighet är skyldig att erkänna och acceptera handlingar, t.ex. intyg och examina som utfärdats av andra behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom EU.

**Konkurrensverkets information om grundprinciperna i offentlig upphandling.

 

 


 

Är du intresserad av Upphandlingsmyndigheten?
Upphandlingsmyndigheten.se

Läs mer här:​Upphandlingsmyndigheten.se