Planerade aktiviteter 2018-2020

Det övergripande målet med projektet är att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar. Primär målgrupp länets små och medelstora företag inom alla branscher och yrkeskategorier, även sociala företag och nystartade företag och branschorganisationer.


Målgrupper

För att nå projektets mål består målgruppen av alla de parter som berörs i en offentlig affär: Upphandlare, inköpare och beställare inom kommuner och kommunala bolag, landstinget och statliga myndigheter. Politiska beslutsfattare. Kommunernas näringslivsutvecklare, som har de lokala och dagliga kontakterna med de mindre företagen.

 

Nationella upphandlingsstrategin

Tidigare utvecklingsarbeten inom Upphandlingsdialog Dalarna har varit inriktat på administration och logistik, direktupphandling och tidig dialog. Denna ansökan kommer från en direkt uppmaning från deltagande kommuner och organisationer och fokuserar kring områdena 5, 6 och 7 i den Nationella Upphandlingsstrategin:
5 Upphandling som främjar innovationer
6 En miljömässig upphandling 
7 Upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Arbetet ska resultera i direkta regionala rekommendationer med syfte att utveckla och förenkla upphandlingsförfarandet och skapa nya möjligheter för den upphandlande myndighetens och för företagens eget arbete med implementering av interna riktlinjer. Rekommendationerna tas fram i samverkan med berörda parter via dialogmöten, seminarier, enkäter och expertis och kommer att spridas både regionalt och nationellt. 


Seminarier

Fortbildningsseminarier arrangeras cirka fyra gånger årligen där alla målgrupper bjuds in. Huvudteman för seminarierna är: En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar, en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling och offentlig upphandling som bidrar till ett socialt samhälle. Men temat kan också anpassas utifrån eventuella specifika regionala behov, exempelvis vid förändringar i lagkrav.

Lärseminarier arrangeras i sex kommuner om året, geografiskt fördelade i länet. Seminarierna riktas särskilt till små företag med ingen eller liten kunskap om, eller erfarenhet av e-handelssystem (då den offentliga upphandlingen styrs allt mer i den inriktningen) och /eller hållbarhetsredovisningar och/ eller av att lämna anbud. Individuell rådgivning och information upp till fem timmar till ett subventionerat pris i en egen faktisk behovssituation är en möjlighet efter deltagande i lärsemiariet.