Direktupphandling

Under de seminarier, enkätundersökningar, rådslag och andra möten i Dalarnas län, som Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) arrangerade under 2015-2016, framkom det tydligt att direktupphandlingar behöver göras öppnare och mer tillgängliga för de små företagen och enklare för de som ska göra en direktupphandling.

Det fanns en bred enighet i att ta fram en dalamodell för direktupphandling med förslag på rekommendationer, policy, riktlinjer, rutiner och ägardirektiv, då direktupphandlingarna behöver göras öppnare och mer tillgängliga för de små företagen och enklare för beställaren.

Resultatet blev En dalamodell för direktupphandling.

Nya möjligheter

I de diskussioner som växt fram i Dalarna kring direktupphandling har vi frågat följande:

  • Hur enkel kan man göra en direktupphandling?
  • Är direktupphandling ett verktyg som kan användas strategiskt?
  • Kan vi använda direktupphandling på ett smartare sätt som ett verktyg för näringslivsutveckling i Dalarna?
  • Kan direktupphandling rentav ses som en systemfunktion för hela Dalarna, när det gäller mål och samhällsutmaningar, ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar tillväxt i ett regionalt perspektiv?

Lärseminarier, Affärsträffar
Parallellt med seminarier, enkätundersökningar, rådslag och andra möten har Upphandlingsdialog Dalarna under 2016-2017 i samverkan med länets samtliga kommuner, arrangerat ett 15-tal så kallade lärseminarier för länets småföretagare. Syftet med dessa har varit att ge grundläggande kunskaper och verktyg så att fler företag kan lämna anbud och göra affärer med den offentliga sektorn. Under dessa seminarier har synpunkter framförts från företagare om bland annat vikten av enkla mallar, tydliga rutiner och tidig dialog när det gäller direktupphandlingar. 

Vi fortsätter med Affärsträffarna och du kan läsa mer om dem här.

Upphandlingsrättsliga principerna
Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras, till exempel om annonsering, konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. Däremot ska de upphandlande myndigheterna och enheterna alltid utgå från de upphandlingsrättsliga principerna: principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Vidare har många upphandlande myndigheter och enheter interna riktlinjer för direktupphandling. Sådana riktlinjer kan till exempel innehålla krav på att man begär in anbud från flera leverantörer om värdet av det som ska köpas överstiger vissa belopp; eller att man i vissa situationer ska bjuda in intresserade leverantörer genom att annonsera upphandlingen.

Vidare gäller att de flesta upphandlande myndigheter och enheter har krav på sin ekonomiska förvaltning som följer av annan lagstiftning, till exempel myndighetsförordningen eller kommunallagen. Detta kan medföra att myndigheten eller enheten måste säkerställa att direktupphandlingen genomförs på ett affärsmässigt sätt även om det inte följer några formkrav av upphandlingslagstiftningen.

En dalamodell för direktupphandling

 För dig som vill veta mer:

Direktupphandling hos Upphandlingsmyndigheten

 

Vägledning, får jag direktupphandla?

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndighetens vägledning ger dig svar.