Publikationer Direktupphandling

En dalamodell för direktupphandling

Rekommendationer och förslag från Upphandlingsdialog Dalarna 2017


Författare: Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna.
Under de seminarier, rådslag och andra möten i Dalarnas län, som Upphandlingsdialog Dalarna har arrangerat, har det funnits en bred enighet i att ta fram en dalamodell för direktupphandling med förslag på rekommendationer, policy, riktlinjer, rutiner och ägardirektiv. Det resulterade i

 

985 kb, 16 sidor

  

Förstudier och underlag till ovanstående rekommendation om direktupphandling

2016: Rapport om direktupphandling
Författare: Mathias Sylvan, Gunnar Lyckhage

Under 2015 uppmärksammades behovet av ökad kunskap kring direktupphandlingar och möjligheterna att använda direktupphandling som ett verktyg för lokal och regional näringslivsutveckling.
Frågan lade grunden för en närmare analys av frågan och med målet att skapa rekommendationer för hur direktupphandling kan utvecklas, en ”Dalamodell för direktupphandling”

215 kb, pdf, 12 sidor

 

2016: Förstudie Dalamodell för direktupphandling
Författare: Mathias Sylvan

1. Hur enkel kan man göra en direktupphandling, hur långt kan man gå? Vad säger den nya lagen?
2. Vad gäller egentligen vid direktupphandling av ”samma slag”?
3. Hur ser kravbilden ut vad gäller öppenhet och transparens?
4. De medel vi har för att arbeta i Upphandlingsdialog Dalarna ska leda till ökad tillväxt i Dalarna. Hur kan man arbeta med regional tillväxt utifrån ett LOUperspektiv?